مدیریت امور هیات علمی

دکتر مرتضی قاسمی حامد 

سمت: مدیریت امور هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم قرآن و حدث

مرتبه علمی: استاد یار 

داخلی: 415